PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 2 2 1,190,909
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 25 5,254 226 0 120 19 5 2 1 970,976
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 152 7,903 538 0 159 76 7 3 3 2,289,110
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 1 1 1,122,265
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,384 46 16 116 102 4 5 10 1,056,583
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,358 605 66 326 64 33 4 1 1,835,390
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 304 5 13 57 5 1 23 1,835,722
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,314 63 6 15 18 4 1 1 1,012,253
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 38 6,716 74 3 11 91 5 2 2 1,074,348
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 3 1 1,026,784
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,595 489 20 310 56 41 14 31 2,140,207
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 7 1 1,258,333
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,748 474 6 79 133 207 2 10 2,552,371
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 31 23 91 176 4 3 9 1,272,737
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 2 1 555,655
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 70 6,406 5 141 588 4 4 1 1 823,696
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 303 9,736 477 35 462 86 7 1 1 1,414,322
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 893 6,516 731 83 1,479 202 32 1 19 2,316,892
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 462 10,317 1,112 926 2,261 259 40 14 5 13,861,563
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,856 13 12 13 76 16 2 3 3,768,953
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 72 7,155 12 8 6 71 3 3 7 3,672,502
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,231 100 0 31 62 6 2 7 3,686,514
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 89 7,890 79 9 183 72 48 1 1 4,029,649
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,527 44 5 23 70 5 2 2 3,695,170
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 46 9,903 233 24 21 49 3 1 1 3,950,405
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 4 5 3,998,464
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,125 36 4 20 70 3 2 1 3,701,527
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,846 105 6 16 94 26 3 2 3,816,524
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 68 8,049 133 10 12 75 12 3 2 3,842,639
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,863 117 0 2 80 3 2 3 3,815,640
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 86 9,223 31 5 12 70 3 13 3 3,730,942
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 198 8,175 243 108 436 133 3 3 4 4,140,898
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 146 6,419 42 8 21 70 5 3 3 4,711,810
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 6,023 35 5 20 88 28 1 1 3,605,645
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 160 7,834 285 447 1,728 209 51 47 7 621,048
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 1 2 3,777,712
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 157 7,509 43 7 25 181 8 3 2 3,683,436
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 4 148,306
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 3 133,790
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 2 123,131
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 105,234
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 4 129,017
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 6 143,056
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 4 144,394
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 123,963
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 122,531
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 1 135,837
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 6 166,455
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 11 0 18 8 50 0 6 1 2 139,800
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 17 0 18 1 1 0 6 1 3 124,021
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 144,381
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 144,743
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 5 141,844
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 129,241
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 3 124,523
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 136,186
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 4 2 118,666
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 120,981
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 121,372
   Tổng số5,304276,0667,8102,1939,1333,184810191236108,781,066