PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Thảo Chi
   Sinh ngày: 09/03/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Đan Loan-Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Phương Nhi
   Sinh ngày: 16/10/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Cam Xá- Cổ Bì-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Yến Nhi
   Sinh ngày: 24/05/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Bùi Xá-Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Nhì cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Cẩm Nhung
   Sinh ngày: 23/05/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Bùi Xá-Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Nhất cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 07/06/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Thôn Tó/Thái Học /Bình Giang/Hải Dương
   Thành tích:    Ba cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Vũ Ngân Hà
   Sinh ngày: 06/09/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Dương Xá- Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:    Ba cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Nguyên Hưng
   Sinh ngày: 09/05/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Phủ-Thái Học-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Nhì cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Vũ Bảo Yến
   Sinh ngày: 26/07/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Bùi Xá-Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:    Ba cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Uyển Nhi
   Sinh ngày: 04/11/2011  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Dương Xá/Nhân Quyền/Bình Giang/Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích cuộc thi Trạng nhí cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thế Khánh Trọng
   Sinh ngày: 30/09/2011  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Dương Xá- Nhân Quyền-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích cuộc thi Trạng nhí tiếng anh cấp trường
   Năm học: 2018 - 2019
123