PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:12:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:07:06 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26977
3Khách vãng lai21:49:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
4Khách vãng lai21:42:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00904
5Khách vãng lai21:29:37 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-13.04
6Khách vãng lai20:25:10 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
7Khách vãng lai20:24:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01124
8Khách vãng lai20:20:27 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai19:51:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai19:51:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai19:10:05 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
12Khách vãng lai19:09:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27002
13Khách vãng lai19:09:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
14Khách vãng lai19:05:40 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=369
15Khách vãng lai19:05:29 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai19:04:27 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:46 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
18Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:41 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
19Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:38 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
20Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
21Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
22Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:28 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
23Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
24Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
25Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
26Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:16 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
27Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:12 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
28Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:07 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
29Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
30Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_cn.aspx
31Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:44:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
32Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
33Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
34Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:48 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_cn.aspx
35Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:33 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
36Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
37Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
38Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:07 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_cn.aspx
39Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:43:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
40Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:42:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
41Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:42:41 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
42Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:42:37 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
43Khách vãng lai18:42:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai18:42:26 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:42:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_cn.aspx
46Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:42:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
47Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:41:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
48Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:41:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
49Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:41:29 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
50Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:41:15 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
51Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:38:15 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:37:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
53Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:37:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_tuan.aspx
54Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:37:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
55Nhữ Thị Ánh Nguyệt18:37:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
56Khách vãng lai18:37:11 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai18:37:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai18:30:23 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6795
59Khách vãng lai18:14:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai18:02:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
61Khách vãng lai17:55:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
62Khách vãng lai17:34:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
63Khách vãng lai17:34:33 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai17:28:34 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
65Khách vãng lai16:54:55 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai16:54:05 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
67Khách vãng lai16:44:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14494
68Khách vãng lai16:36:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
69Khách vãng lai16:26:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai16:02:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
71Khách vãng lai15:51:55 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai15:49:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
73Khách vãng lai15:32:07 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26999
74Khách vãng lai15:30:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=351
75Khách vãng lai15:17:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
76Khách vãng lai15:09:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
77Khách vãng lai14:52:58 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26761
78Khách vãng lai14:52:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai14:46:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
80Khách vãng lai14:46:11 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
81Khách vãng lai14:46:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai14:38:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
83Khách vãng lai14:38:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Khách vãng lai14:32:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
85Khách vãng lai14:17:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26768
86Khách vãng lai14:15:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
87Khách vãng lai13:50:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
88Khách vãng lai13:46:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
89Khách vãng lai13:45:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
90Khách vãng lai13:23:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=360
91Khách vãng lai13:22:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
92Khách vãng lai13:16:05 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00895
93Khách vãng lai13:09:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6797
94Khách vãng lai12:58:06 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-12.05
95Khách vãng lai12:49:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14398
96Khách vãng lai12:34:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-12.01
97Khách vãng lai12:30:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=360
98Khách vãng lai12:11:22 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
99Khách vãng lai12:04:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=370
100Khách vãng lai11:50:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
101Khách vãng lai11:41:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=353
102Khách vãng lai11:24:23 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
103Khách vãng lai11:17:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/so_muon_do_dung.aspx
104Khách vãng lai11:05:08 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
105Khách vãng lai10:49:22 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00900
106Khách vãng lai10:02:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14500
107Khách vãng lai09:52:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai09:36:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai09:34:34 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
110Khách vãng lai09:26:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
111Khách vãng lai09:25:02 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai09:22:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
113Khách vãng lai09:20:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26981
114Khách vãng lai09:18:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=323
115Khách vãng lai09:17:30 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai09:07:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01127
117Khách vãng lai09:06:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
118Khách vãng lai08:51:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
119Khách vãng lai08:38:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
120Khách vãng lai07:30:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
121Khách vãng lai07:26:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
122Khách vãng lai06:46:21 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
123Khách vãng lai06:28:23 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
124Khách vãng lai06:10:06 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
125Khách vãng lai05:50:14 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00907
126Khách vãng lai05:36:58 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
127Khách vãng lai05:30:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
128Khách vãng lai05:30:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=367
129Khách vãng lai05:29:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=368
130Khách vãng lai05:28:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
131Khách vãng lai05:28:46 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai05:19:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
133Khách vãng lai04:46:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
134Khách vãng lai04:35:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
135Khách vãng lai04:34:40 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
136Khách vãng lai04:06:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01124
137Khách vãng lai03:33:26 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=342
138Khách vãng lai03:25:48 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26767
139Khách vãng lai03:24:02 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
140Khách vãng lai03:11:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-13.02
141Khách vãng lai02:46:48 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
142Khách vãng lai02:46:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
143Khách vãng lai02:36:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00899
144Khách vãng lai02:14:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
145Khách vãng lai01:47:38 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=310
146Khách vãng lai01:43:53 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=345
147Khách vãng lai01:25:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
148Khách vãng lai00:58:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
149Khách vãng lai00:54:06 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai00:53:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-13.06
151Khách vãng lai00:34:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
152Khách vãng lai00:34:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
153Khách vãng lai00:18:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKV-00597
154Khách vãng lai00:17:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
20 11 2018