PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:34:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:05:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
3Khách vãng lai20:53:22 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai20:41:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai20:36:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=355
6Khách vãng lai20:14:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai20:12:40 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
8Khách vãng lai19:47:55 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai19:27:08 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai19:20:30 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
11Khách vãng lai19:15:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai19:13:42 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai18:54:53 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai18:38:14 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai18:30:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=368
16Khách vãng lai18:27:29 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=369
17Khách vãng lai18:26:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai17:42:30 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
19Khách vãng lai17:41:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
20Khách vãng lai17:41:27 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai17:39:38 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai17:14:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai16:53:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai16:43:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai16:43:05 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai16:29:48 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai16:25:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai16:14:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai16:14:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai15:42:45 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Nguyễn Thị Linh15:15:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
32Khách vãng lai15:15:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
33Khách vãng lai15:14:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
34Khách vãng lai14:42:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
35Khách vãng lai14:32:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai14:30:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Vũ Thị Dương14:10:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
38Vũ Thị Dương14:10:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Vũ Thị Dương14:10:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
40Vũ Thị Dương14:09:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
41Khách vãng lai14:07:38 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
42Vũ Thị Dương14:04:35 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
43Vũ Thị Dương14:04:02 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
44Khách vãng lai14:03:37 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai14:03:29 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai14:02:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
47Khách vãng lai13:46:17 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
48Khách vãng lai13:46:10 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
49Khách vãng lai13:24:33 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai13:15:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
51Khách vãng lai13:08:34 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai13:00:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6800
53Khách vãng lai12:56:05 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai12:39:10 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai12:32:26 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai12:28:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
57Khách vãng lai12:18:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTTH-13.08
58Khách vãng lai12:17:23 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
59Khách vãng lai12:11:34 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6797
60Khách vãng lai12:02:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=366
61Khách vãng lai11:56:08 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
62Khách vãng lai11:56:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai11:16:26 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-14.01
64Khách vãng lai11:10:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai11:02:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
66Khách vãng lai10:39:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai10:37:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/cong_khai/Xem_de.aspx
68Khách vãng lai10:31:23 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=346
69Nguyễn Thị Hiệp10:25:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Nguyễn Thị Hiệp10:25:07 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
71Khách vãng lai10:24:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai10:24:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai10:21:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai10:18:45 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6798
75Khách vãng lai10:14:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6801
76Khách vãng lai10:13:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00899
77Khách vãng lai10:09:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai09:52:18 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
79Nguyễn Thị Linh09:45:16 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
80Nguyễn Thị Linh09:45:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
81Khách vãng lai09:42:21 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
82Khách vãng lai09:38:21 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
83Nguyễn Thị Linh09:31:37 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
84Nguyễn Thị Linh09:31:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
85Nguyễn Thị Linh09:30:40 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
86Nguyễn Thị Linh09:09:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_tap_chi.aspx
87Khách vãng lai09:08:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
88Khách vãng lai09:08:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
89Khách vãng lai09:08:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai08:50:26 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11066
91Khách vãng lai08:31:27 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=356
92Khách vãng lai08:20:03 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
93Phạm Thị Bảo07:52:41 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
94Phạm Thị Bảo07:52:37 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
95Khách vãng lai07:52:07 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai07:49:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
97Khách vãng lai07:45:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00905
98Khách vãng lai07:30:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=331
99Khách vãng lai07:30:21 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
100Khách vãng lai07:29:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6799
101Khách vãng lai07:26:06 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
102Khách vãng lai07:18:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
103Khách vãng lai07:13:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
104Khách vãng lai06:53:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
105Khách vãng lai06:39:45 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
106Khách vãng lai06:06:53 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-12.05
107Khách vãng lai06:00:08 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00905
108Khách vãng lai05:46:28 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=369
109Khách vãng lai05:45:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
110Khách vãng lai05:07:38 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
111Khách vãng lai04:45:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
112Khách vãng lai04:37:11 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
113Khách vãng lai04:25:28 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
114Khách vãng lai04:18:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26770
115Khách vãng lai04:02:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=357
116Khách vãng lai03:58:30 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
117Khách vãng lai03:48:46 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VHTT-12.01
118Khách vãng lai03:41:41 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26764
119Khách vãng lai03:37:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26762
120Khách vãng lai03:31:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26769
121Khách vãng lai03:29:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
122Khách vãng lai03:24:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
123Khách vãng lai03:22:50 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
124Khách vãng lai03:22:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai03:19:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26766
126Khách vãng lai03:13:53 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18205
127Khách vãng lai03:05:28 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
128Khách vãng lai02:20:10 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
129Khách vãng lai02:19:33 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
130Khách vãng lai01:35:25 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00905
131Khách vãng lai01:15:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai00:47:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
133Khách vãng lai00:11:59 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26762
134Khách vãng lai00:09:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai00:02:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
136Nguyễn Thị Hiệp00:01:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=369
137Nguyễn Thị Hiệp00:01:01 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
138Nguyễn Thị Hiệp00:00:58 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
139Nguyễn Thị Hiệp00:00:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
140Nguyễn Thị Hiệp00:00:39 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
141Nguyễn Thị Hiệp00:00:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
142Nguyễn Thị Hiệp00:00:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
143Khách vãng lai00:00:21 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25 9 2018