PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:45:56 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:05:34 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14394
3Nguyễn Thị Hiệp09:50:42 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
4Khách vãng lai09:47:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14396
5Nguyễn Thị Hiệp09:42:36 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
6Khách vãng lai09:42:28 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai09:39:11 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14393
8Khách vãng lai09:31:27 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Nguyễn Thị Hiệp08:53:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
10Nguyễn Thị Hiệp08:53:00 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
11Khách vãng lai08:52:51 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai08:52:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai08:52:47 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14Nguyễn Thị Linh08:41:14 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
15Khách vãng lai08:41:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
16Khách vãng lai08:41:04 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
17Khách vãng lai08:40:53 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai08:38:12 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=360
19Khách vãng lai07:49:10 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai07:38:54 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
21Khách vãng lai06:35:44 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26999
22Khách vãng lai06:07:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26986
23Khách vãng lai05:43:48 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6802
24Khách vãng lai05:31:32 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai05:16:33 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai05:06:24 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9596
27Khách vãng lai05:05:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
28Khách vãng lai04:49:20 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=353
29Khách vãng lai04:10:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
30Khách vãng lai03:29:09 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14398
31Khách vãng lai02:55:52 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00893
32Khách vãng lai02:54:41 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
33Khách vãng lai02:41:16 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai02:33:11 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai02:20:14 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai02:05:29 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
37Khách vãng lai01:31:57 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18201
38Khách vãng lai01:20:31 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
39Khách vãng lai01:08:49 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=370
40Khách vãng lai00:55:43 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai00:45:13 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
42Khách vãng lai00:19:19 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26761
22 1 2019